Forssan vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista pohjavettä. Vettä pumpataan kuluttajille noin 5 000 m³ vuorokaudessa.

 

Veden laatu

Veden käsittely


 

Pohjavesi

Puhdas pohjavesi ei vaadi raskasta käsittelyä, ainoastaan pH:n nostamisen ja varmuusdesinfioinnin.

Forssassa käytetään vesilähteenä ainoastaan korkealaatuista pohjavettä. Maaperän suodattama kirkas vesi ei vaadi puhdistusta.

Veden käsittely

Koska pohjavesi on usein lievästi hapanta, veden pH-arvoa nostetaan painovoimaisesti toimivien ilmastustornien avulla, jolloin veden pH nousee arvoon  7.5-8 pH-asteikolla. Käsittelyssä ei käytetä kemikaaleja ja se tehdään vedenjakeluverkoston ja kuluttajan vesilaitteiden suojelemiseksi syöpymiseltä.

Ennen kuin vesi pumpataan verkostoon, se desinfioidaan ultraviolettivalolla. Desinfioinnilla varmistetaan veden mikrobiologinen laatu ja hillitään mikrobien kasvua verkostossa.

UV-käsittely ei vaikuta veden makuun tai hajuun.


 

Veden laatu

Veden laatua valvotaan tarkasti, jotta asiakas saa hanastaan luotettavasti korkealaatuista juomavettä.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen toimittama vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Käytämme raaka-aineena puhdasta pohjavettä, joka ei vaadi raskasta käsittelyä. Vesi on keskikovaa, jolloin pyykin ja astioiden pesuun ei tarvita veden pehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita. Veden laatua valvotaan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi laitos tekee omaa käyttötarkkailua.

Veden tulee aina täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset.

Vesinäytteitä otetaan vedentuotantoprosessin koko matkalta: vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta ja verkoston eri osista. Näytteenottomäärät noudattavat talousvesiasetuksen määräyksiä.

Vesianalyysi

Veden kovuusaste on Forssassa keskikova, joka on numeroina saksalaisella asteikolla 6 ja yleisellä asteikolla 1.1 mmol, pH on 7.5 – 8 pH asteikolla.

 

Verkostovesitulokset

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen talousveden tuotannon WSP-tarkastelu

Vesihuoltolaitosten toimintaa säätelevät keskeisesti mm. ympäristönsuojelulaki (527/2014), vesilaki (587/2011) ja vesihuoltolaki (681/2014). Vesihuoltolaki ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) velvoittavat vesilaitokset olemaan perillä ja varautumaan juomaveden laatua uhkaaviin riskeihin. Laitosten toimintaa koskevat yksityiskohtaiset määräykset on esitetty kunkin laitoksen omassa ympäristöluvassa.

Riskikartoitus on tehty Sosiaali- ja terveysministeriön talous- ja jäteveden käsittelyyn liittyvien ympäristö- ja terveysriskien tunnistamista varten kehittämää WSP/SSP- riskienhallintatyökalua hyödyntäen.

Riskien arviointi on jatkuva prosessi. Henkilökunta arvioi riskikartoituksen uudelleen kartoittamisen tarpeen vuosittain.

WSP-kartoitus ja sen riskilistaus eivät ole julkista tietoa.