Puhdistusprosessi

Tulopumppaus

Laitokselle tulevat jätevedet kahden pääpumppaamon kautta esikäsittelyyn.


Välppäys

Tulevan jäteveden sisältämä karkein kiintoaines erotetaan kahdella porrasvälpällä, joiden säleväli on 3 mm. Välpe siirretään ruuvikuljettimella välpelavalle. Puristettua välpettä syntyy noin 25 tonnia vuodessa. Erotettu välpe kuljetetaan Lounais-Hämeen jätehuollon käsiteltäväksi. Puhdistamolle tuotavat sako- ja umpikaivolietteet johdetaan välppien läpi.


Hiekanerotus

Välppäystä seuraa hiekanerotus, jossa altaan pohjalle laskeutunut hiekka-vesi-seos pumpataan hiekkapesurin kautta hiekkalavalle. Erottunut vesi johdetaan takaisin prosessiin ja hiekkalavalla oleva hiekka tyhjennetään muutaman kerran vuodessa Lounais-Hämeen jätehuollon käsiteltäväksi.


Esiselkeytys

Esiselkeytyksen yhteydessä on rasvan- ja öljynerotuskaivo. Esiselkeytysallas on jaettu neljään lohkoon. Esiselkeytyksessä jätevedestä poistetaan liete, joka menee sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen ja mädätykseen. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan keskellä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen pumppaamalla sakeuttamoon. Selkeytyksen tehostamiseksi käytetään saostuskemikaalia. Esiselkeytetty vesi pumpataan ilmastusaltaisiin.


Ilmastusaltaat

Jätevesi johdetaan ilmastusaltaisiin. Ilmastusaltaat ovat suorakaiteen muotoisia sekä tulppavirtaukseen perustuvia. Ilmastusaltaat on jaettu väliseinillä lohkoihin. Ilmastusaltaiden pohjalla on ilmastinlautasia, joiden kautta ilmastusilmakompressorilla tuotettu ilma johdetaan altaisiin. Ilmastusaltaiden ensimmäiset lohkot ovat hapettomia ja varustettu sekoittimilla. Ilmastusaltaiden osa lohkoista voidaan tarpeen mukaan ohjata hapellisiksi tai hapettomiksi lohkoiksi. Ilmastusaltaissa kasvavat ja elävät aerobiset mikro-organismit tarvitsevat happea ja näiden hapensaanti mahdollistetaan ilmastamalla altaan sisältöä. Vastaavasti anaerobiset mikro-organismit tarvitsevat toimiakseen hapettomat olosuhteet ja tämä saadaan aikaan sekoittamalla altaan sisältöä sekoittimilla. Forssan prosessi on ns. DN-prosessi (denitrifikaatio-nitrifikaatio). Osa ilmastusaltaissa olevasta lietteestä eli nk. ylijäämäliete poistetaan altaista ja se johdetaan esiselkeytykseen.


Väliselkeytys

Väliselkeytyksessä jätevedestä erotetaan ilmastusaltaaseen palautettava liete, ns. ”palautusliete”. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan päässä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen ruuvipumpuilla takaisin ilmastusaltaaseen. Palautusliete pumpataan takaisin ilmastusaltaaseen, jotta saadaan aikaan suuri ja mahdollisimman valikoitunut mikrobipopulaatio. Väliselkeytetty vesi jatkaa edelleen ylivuotona jälkiselkeytykseen.


Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytyksessä jätevedestä erotettava liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjautuu altaan keskellä olevaan lietetaskuun. Tämä ns. ylijäämäliete pumpataan sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen ja mädätykseen. Jälkiselkeytetty vesi jatkaa ylivuotona flotaatioon.


Flotaatio

Flotaatiossa jäljellä oleva kiintoaine poistetaan ilmastamalla jätevettä dispersiovedellä, jolloin kiintoaine nousee altaan pintaan. Altaan pintaan nouseva kiintoaine (liete) kaavitaan, pumpataan sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen ja mädätykseen.


Purku Loimijokeen

Puhdistettu jätevesi johdetaan Korko-ojaan ja siitä edelleen Loimijokeen.


Näytteenotto, Online-mittaukset ja automaatio

Jätevedenpuhdistamolla on automaattinen näytteenotto tulevalle jätevedelle, esi- ja jälkiselkeytetylle sekä lähtevälle jätevedelle. Jätevedenpuhdistamolla on online-mittauksia useissa eri prosessin vaiheissa. Mittauksilla seurataan mm. pH:ta, lämpötilaa, kiintoainetta, happipitoisuuksia, virtaamia, lietteen sakeutta, johtokykyä, fosforia (liukoinen ja kokonaisfosfori) sekä typpeä. Jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessi on täysin automatisoitu.


Lietteenkäsittely

Liete pumpataan sakeuttamoista lietteenkuivauslingoille. Kuivattu liete välivarastoidaan siiloihin bioreaktoriin/mädätykseen pumppausta varten. Kuivauksessa käytetään apuna kemikaalia joka edesauttaa flokkien muodostumista ja veden erottumista lietteestä. Lietteen kuiva-ainepitoisuus ennen linkoa on noin 3-5 % ja lingon jälkeen 10-14 %. Siiloista liete pumpataan reaktoriin, jossa mädätyksen tuloksena syntyvä biokaasu otetaan talteen. Biokaasua käytetään lämmitykseen. Mädätyksen jälkeen liete kuivataan lingoilla noin 25 % kuiva-ainepitoisuuteen ja siirretään ruuvikuljettimella kuljetuslavoille.  Mädätetyn lietteen jatkokäsittelystä huolehtii Reuser Oy.